THÉP TẤM DIN 17102 THÉP TẤM DIN 17102 THÉP TẤM TIÊU CHUẨN DIN17102 bao gồm các mức thép 
Thép tấm StE255,
Thép tấm WStE255,
Thép tấm TStE255,
Thép tấm EStE255,

Thép tấm StE285,
Thép tấm WStE285,
Thép tấm TStE285,
Thép tấm EStE285,

Thép tấm StE315,
Thép tấm WStE315,
Thép tấm TStE315,
Thép tấm EStE315,

Thép tấm StE355,
Thép tấm WStE355,
Thép tấm TStE355,
Thép tấm EStE355,

Thép tấm StE380,
Thép tấm WStE380,
Thép tấm TStE380,
Thép tấm EStE380,

Thép tấm StE420,
Thép tấm WStE420,
Thép tấm TStE420,
Thép tấm EStE420,
 
Thép tấm StE460,
Thép tấm WStE460,
Thép tấm TStE460,
Thép tấm EStE460,

Thép tấm StE500,
Thép tấm WStE500,
Thép tấm TStE500,
Thép tấm EStE500,
 
S000173 THÉP TẤM Số lượng: 1 cái


 •  
 • THÉP TẤM DIN 17102

 • Đăng ngày 20-07-2020 10:01:55 AM - 3489 Lượt xem
 • THÉP TẤM TIÊU CHUẨN DIN17102 bao gồm các mức thép 
  Thép tấm StE255,
  Thép tấm WStE255,
  Thép tấm TStE255,
  Thép tấm EStE255,

  Thép tấm StE285,
  Thép tấm WStE285,
  Thép tấm TStE285,
  Thép tấm EStE285,

  Thép tấm StE315,
  Thép tấm WStE315,
  Thép tấm TStE315,
  Thép tấm EStE315,

  Thép tấm StE355,
  Thép tấm WStE355,
  Thép tấm TStE355,
  Thép tấm EStE355,

  Thép tấm StE380,
  Thép tấm WStE380,
  Thép tấm TStE380,
  Thép tấm EStE380,

  Thép tấm StE420,
  Thép tấm WStE420,
  Thép tấm TStE420,
  Thép tấm EStE420,
   
  Thép tấm StE460,
  Thép tấm WStE460,
  Thép tấm TStE460,
  Thép tấm EStE460,

  Thép tấm StE500,
  Thép tấm WStE500,
  Thép tấm TStE500,
  Thép tấm EStE500,
   


THÉP TẤM DIN 17102

THÉP TẤM KẾT CẤU HẠT TINH ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG HOÁ THÍCH HỢP CHO CÔNG VIỆC HÀN

 
 1. Lĩnh vực ứng dụng
  1.  Tiêu chuẩn này được áp dụng cho thép cán nóng tạo hình bằng như tấm, thép thanh, thép hình và thép tấm kết cấu, hạt tinh, đã được chuẩn hoá và thích hợp cho việc hàn. Điều kiện kỹ thuật giao hàng được quy đinh trong mục 7.2.1 với giới hạn chảy tối thiếu 255Mpa với độ dày nhỏ nhất nắm trong khoảng giới hạn ở bảng 3.
  2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép tấm cuộn cán nguội cũng như thép hộp, thép ống.
  3. Trừ những trường hợp đặc biệt, điều kiện kỹ thuật giao hàng thông thường cho thép được định danh DIN17010 được ứng dụng trong bảng dưới
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
Mác thép Percentage by mass
 
Ký hiệu
Số thép  
C Max
 
Si
 
Mn
 
P Max
 
S Max
 
N Max
 
Al Min
Cr
Max
Cu
Max
Mo
Max
Ni
Max
Nb
Max
Ti
Max
 
V Max
 
Nb+Ti+V Max
Thép tấm StE255 1.0461 0.18                            
Thép tấm WStE255
Thép tấm TStE255
1.0462
1.0463
0.18
0.16
   
0.50 to 1.30
 
0.020
 
0.020
 
0.30
 
0.20
 
0.08
     
-
   
Thép tấm EStE255 1.1103 0.16  
0.40Max
                     
           
Thép tấm StE285 1.0486 0.18                        
Thép tấm WStE285
Thép tấm TStE285
1.0487
1.0488
0.18
0.16
   
0.60 to 1.40
           
0.30
 
0.03
   
-
 
0.05
Thép tấm EStE285 1.1104 0.16                        
Thép tấm StE315 1.0505 0.18                            
Thép tấm WStE315
Thép tấm TStE315
1.0506
1.0508
0.18
0.16
 
0.45Max
 
0.70 to 1.50
                   
Thép tấm EStE315 1.1105 0.16                        
 
Thép tấm StE355 1.0562 0.20                            
Thép tấm WStE355
Thép tấm TStE355
1.0565
1.0566
0.20
0.18
 
0.10 to 0.50
 
0.90 to 1.65
 
0.30
   
0.10
 
0.12
Thép tấm EStE355 1.1106 0.18            
Thép tấm StE380 1.8900                      
Thép tấm WStE380 1.8930                  
Thép tấm TStE380 1.8910                  
Thép tấm EStE380 1.8911                  
Thép tấm StE420 1.8902                          
Thép tấm WStE420
Thép tấm TStE420
1.8932
1.8912
 
0.20
             
0.05
   
0.20
 
Thép tấm EStE420 1.8913    
0.10 to 0.60
 
1.00 to 0.60
 
0.30
     
1.00
   
-
   
0.22
       
Thép tấm StE460 1.8905                      
Thép tấm WStE460
Thép tấm TStE460
1.8935
1.8915
         
0.20
 
0.10
         
Thép tấm EStE460 1.8918                      
Thép tấm StE500 1.8907                          
Thép tấm WStE500
Thép tấm TStE500
1.8937
1.8917
 
0.21
                 
0.22
 
Thép tấm EStE500 1.8919                      
 
Table 1. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH
Steel grade Percentage by mass
 
Symbol
Material
number
C
 
Si
 
Mn
P
S
N
 
All tot 1)
Cr
Cu
Mo
Ni
Nb
Ti
V
Nb+Ti+V
Thép tấm StE 255
Thép tấm WStE 255
Thép tấm TStE 255
Thép tấm EStE 255
1.0461
1.0462
1.0463
1.1103
0.18
0.18
0.16
0.16
 
 
≤0.40
 
 
0.50 to 1.30
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
 
 
0.020
 
 
0.020
 
 
0.30 2)
 
 
0.20 2)
 
 
0.08 2)
 
 
0.30
 
 
0.03
 
 
-
 
 
-
 
 
0.05
Thép tấm StE 285
Thép tấm WStE 285
Thép tấm TStE 285
Thép tấm EStE 285
1.0486
1.0487
1.0488
1.1104
0.18
0.18
0.16
0.16
   
 
0.60 to 1.40
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
                   
Thép tấm StE 315
Thép tấm WStE 315
Thép tấm TStE 315
Thép tấm EStE 315
1.0505
1.0506
1.0508
1.1105
0.18
0.18
0.16
0.16
 
 
0.45
 
 
0.70 to 1.50
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
Thép tấm StE 355
Thép tấm WStE 355
Thép tấm TStE 355
Thép tấm EStE 355
1.0562
1.0565
1.0566
1.1106
0.20
0.20
0.18
0.18
 
0.10
to 0.50
 
 
0.90 to 1.65
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
 
 
0.30 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05
 
 
0.10
 
 
0.12
Thép tấm StE 380
Thép tấm WStE 380
Thép tấm TStE 380
Thép tấm EStE 380
1.8900
1.8930
1.8910
1.8911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.10
to 0.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 to 1.70
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.22
Thép tấm StE 420
Thép tấm WStE 420
Thép tấm TStE 420
Thép tấm EStE 420
1.8932
1.8932
1.8912
1.8913
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.10
Thép tấm StE 460
Thép tấm WStE 460
 Thép tấm TStE460
Thép tấm EStE 460
1.8905
1.8935
1.8915
1.8918
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
Thép tấm StE 500
Thép tấm WStE 500
Thép tấm TStE 500
Thép tấm EStE 500
1.8907
1.8937
1.8917
1.8919
 
 
0.21
0.035
0.035
0.030
0.025
0.030
0.030
0.025
0.015
 
 
0.22
1) Nếu nitơ được kiểm soát bổ sung bởi niobi, titan hoặc vanadi, hàm lượng nhôm tối thiểu đặc điểm kỹ thuật sẽ bị loại bỏ.
2) Tổng hàm lượng khối lượng của ba nguyên tố crom, đồng và molypden không được vượt quá 0,45%.
 
 

 
 
3) Nếu đồng được thêm vào như một nguyên tố hợp kim, hàm lượng tối đa có thể là 0,70%.
 1. 4) Nếu niken được thêm vào như một nguyên tố hợp kim, hàm lượng tối đa có thể là 0,85%.
 2. 5) Nếu titan được thêm vào như một nguyên tố hợp kim, hàm lượng tối đa có thể là 0,20%.
 
Table 2.
Độ lệch cho phép của thành phần hóa học được xác định bởi phân tích sản phẩm từ các giá trị giới hạn được nhà sản xuất nêu trong phân tích đúc (7.3.2).
 
Element
Hàm lượng khối lượng cho phép bằng phân tích diễn % Độ lệch cho phép kết quả vủa việc phân tích sản phẩm từ giá trị cao nhất hoặc thếp nhất giá trị giới hạn cho việc phân tích quá trình đúc
1)
%
C ≤ 0.21 0.02
Si ≤ 0.60 0.05
 
Mn
≤ 13.00
>1.00 ≤ 1.70
0.06
0.10
P ≤ 0.035 0.005
S ≤ 0.030 0.005
Cr ≤ 0.30 0.04
Cu ≤ 0.70 0.07
Mo ≤ 0.10 0.03
Ni ≤ 1.00 0.05
Nb ≤ 0.05 0.01
Ti ≤ 0.20 0.02
V ≤ 0.22 0.02
 

TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Table 3. Phân loại cấp và các yêu cầu phải được đáp ứng bởi các tính chất của thép ở nhiệt độ phòng trong thử nghiệm kéo và uốn 1)
 
 
 
 
Basic series
 
 
High temperature series
 
 
Low temperature series
 
 
Special low temperature series
Tensile strength Rm for product thicknesses s,
in mm
 
Upper yield stress ReH 2)
for product thicknesses s, in mm
 
 
Elongation after fracture 3) (Lo= 5do)
%
min.
 
 
Mandrel diameter for bend test
4), 5)
s≤ 70  
70<s
≤85
85<s

100
 
100<s
≤125
 
125<s
150
s ≤ 16  
16<s
≤35
 
35<s
≤50
 
50<s
≤60
 
60<s
≤70
 
70<s
≤85
85<s

100
 
100<s
≤125
 
125<s
≤150
 
Symbol
Material
number
 
Symbol
Material
number
 
Symbol
Material
number
 
Symbol
Material
number
 
N/㎟
 
N/ ㎟ min.
 
Longitudinal
Transverse
6)
 
Thép tấm StE 265
 
 
1.0461
 
WStE 255
 
 
1.0462
 
TStE 255
 
 
1.0463
 
EstE 255
 
 
1.1103
360
to 480
350
to 470
340
to 460
330
to 450
330
to 450
 
 
255
 
 
245
 
 
235
 
 
225
 
 
215
 
 
205
 
 
195
 
 
25
 
 
1a
 
 
1a
 
Thép tấm StE 285
 
 
1.0486
 
WStE 285
 
 
1.0487
 
TStE 285
 
 
1.0488
 
EStE 285
 
 
1.1104
390
to 510
380
to 500
370
to 490
360
to 480
350
to 480
 
 
285
 
 
276
 
 
265
 
 
255
 
 
245
 
 
235
 
 
225
 
 
24
 
 
1.5a
 
 
2a
 
Thép tấm StE 315
 
 
1.0505
 
WStE 315
 
 
1.0506
 
TStE 315
 
 
1.0508
 
EStE 315
 
 
1.1105
440
to 560
430
to 550
420
to 540
410
to 530
400
to 520
 
 
315
 
 
305
 
 
295
 
 
285
 
 
275
 
 
265
 
 
255
 
 
23
 
 
2a
 
 
2.5a
 
Thép tấm StE 355
 
 
1.0562
 
WStE 355
 
 
1.0565
 
TStE 355
 
 
1.0566
 
EStE 355
 
 
1.1106
490
to 630
480
to 620
470
to 610
460
to 600
450
to 590
 
 
355
 
 
345
 
 
335
 
 
325
 
 
315
 
 
305
 
 
295
 
 
22
 
 
2a
 
 
3a
 
Thép tấm StE 380
 
 
1.8900
 
WStE 380
 
 
1.8930
 
TStE 380
 
 
1.8910
 
EStE 380
 
 
1.8911
500
to 650
490
to 640
480
to 630
470
to 620
460
to 610
 
 
380
 
 
375
 
 
365
 
 
355
 
 
345
 
 
335
 
 
325
 
 
315
 
 
305
 
 
20
 
 
2.5a
 
 
3.5a
 
Thép tấm StE 420
 
 
1.8902
 
WStE 420
 
 
1.8932
 
TStE 420
 
 
1.8912
 
EStE 420
 
 
1.8913
530
to 680
520
to 670
510
to 660
500
to 650
490
to 640
 
 
420
 
 
410
 
 
400
 
 
390
 
 
385
 
 
375
 
 
365
 
 
355
 
 
345
 
 
19
 
 
2.5a
 
 
3.5a
 
Thép tấm StE 460
 
 
1.8905
 
WStE 460
 
 
1.8935
 
TStE 460
 
 
1.8915
 
EStE 460
 
 
1.8918
560
to 730
550
to 720
540
to 710
530
to 700
520
to 690
 
 
460
 
 
450
 
 
440
 
 
430
 
 
420
 
 
410
 
 
400
 
 
390
 
 
380
 
 
17
 
 
3a
 
 
4a
Thép tấm StE 1.8907 WStE 1.8937 TStE 1.8917 EStE 1.8919 610 600 590 580 570 500 480 470 460 450 440 430 420 410 18 3a 4a
 
 
500   500   500   500   to
780
to
770
to
760
to
750
to
740
                       
 
1) Trừ khi có quy định ngược lại trong các tiêu đề cột, các giá trị áp dụng cho độ dày lên tới 150 mm. Đối với độ dày vượt quá 150 mm, các giá trị phải được thỏa thuận.
2) Nếu không có cường độ năng suất rõ rệt xảy ra, các giá trị sẽ được áp dụng cho ứng suất bằng chứng 0,2%.
3) Đối với độ dày sản phẩm dưới 3 mm đối với các mẫu thử có chiều dài đo Lo = 80 mm sẽ được kiểm tra, các giá trị phải được thỏa thuận.
4) a = chiều dày mẫu thử, góc uốn 180˚.
5) Đối với độ dày sản phẩm vượt quá 70 mm, đường kính trục gá phải được tăng thêm 0,5a.
6) Chỉ dành cho căn hộ có chiều rộng sản phẩm bằng hoặc vượt quá 600 mm.
 
Table 4. Requirements regarding 0.2% proof stress at elevated temperatures 1), 2)
 
 
Steel grade
Minimum values of 0.2% proof stress for product thicknesses s, in mm
s≤ 35 35<s
≤70
70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
s≤ 35 35<s
≤70
70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
s≤ 70 70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
s≤ 70 70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
 
 
Symbol
 
Material number
at
100℃ 150℃ 200℃ 250℃
N/㎟
Thép tấm WStE 255 1.0462 226 216 206 196 186 177 206 196 186 177 167 157 186 177 167 157 147 167 157 147 137 127
Thép tấm WStE 285 1.0487 255 245 235 226 216 206 235 226 216 206 196 186 206 196 186 177 167 186 177 167 157 147
Thép tấm WStE 315 1.0506 275 265 255 245 235 226 255 245 235 226 216 206 226 216 206 196 186 206 196 186 177 167
Thép tấm WStE 355 1.0565 304 294 284 275 265 255 284 275 265 255 245 235 255 245 235 226 216 235 226 216 206 196
Thép tấm WStE 380 1.8930 333 324 314 304 294 284 314 304 294 284 275 265 284 275 265 255 245 265 255 245 235 226
Thép tấm WStE 420 1.8935 363 353 343 333 324 314 343 333 324 314 304 294 314 304 294 284 275 284 275 265 255 245
Thép tấm WStE 460 1.8935 402 392 382 373 363 353 373 363 353 343 333 324 343 333 3214 314 304 314 304 294 284 275
Thép tấm WStE 500 1.8937 422 412 402 392 382 372 392 382 373 363 353 343 363 353 343 333 324 333 324 314 304 294
 1. giới hạn chảy trong bảng 3 được ứng dụng cho nhiệt độ phòng và tới 50℃ cũng như các giá trị, tính chất được sử dụng để tính toán.
 2. độ dày trên 150 mm, giá trị được chấp nhận
 
 
giá trị nhỏ nhất vượt quá 0.2% cho tải lực độ dày  s, in mm
Steel grade
 
 

Table 4. (tiếp tục)
 
  s≤
70
70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
s≤
70
70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
s≤
70
70<s
≤85
85<s
≤100
100<s
≤125
125<s
150
 
 
Symbol
 
Material number
at
300℃ 350℃ 400℃
MPa
Thép tấm WStE 255 1.0462 137 127 118 108 98 118 108 98 88 78 108 98 88 78 69
Thép tấm WStE 285 1.0487 157 147 137 127 118 137 127 118 108 98 118 108 98 88 78
Thép tấm WStE 315 1.0506 177 167 157 147 137 157 147 137 127 118 137 127 118 108 98
Thép tấm WStE 355 1.0565 216 206 196 186 177 196 186 177 186 157 167 157 147 137 127
Thép tấm WStE 380 1.8930 245 235 226 216 206 216 206 196 186 177 186 177 167 157 147
Thép tấm WStE 420 1.8935 265 265 245 235 226 235 226 216 206 196 206 196 186 177 167
Thép tấm WStE 460 1.8935 294 284 275 265 255 265 255 245 235 226 235 226 216 206 196
Thép tấm WStE 500 1.8937 314 304 294 284 275 284 275 265 255 245 255 245 235 226 226
216For 1) and 2) see above.
 
Table 5. THỬ NGHIỆM VA ĐẬP VỚI MÁY DẬP CHỮ V
Mức thép theo chuỗi/dòng sản phẩm Hướng thử nghiệm Năng lượng va đập tối thiểu Av
Cho độ dày tron gkhoangr 10≤ t≤ 150 mm 1), 2). 3)
Nhiệt độ cơ bản và nhiệt độ cao Chiều dài - - - - 39 43 47 51 55
Chiêu ngang 4) - - - - 21 24 31 31 31
 
Dòng sản phẩm cho nhiệt độ thấp
Chiều dài - 27 31 39 47 561 55 59 63
Chiêu ngang 4) - 16 20 24 27 31 31 35 39
Dòng sản phẩm cho nhiệt độ đặc biệt thấp Chiều dài 25 30 40 50 65 80 90 95 100
Chiêu ngang 4) 20 27 30 35 45 60 70 75 80
 1. độ dày vượt quá 150 mm, giá trị phải được thoả thuận giữa người mua và người sản xuất
 2. bản thử nghiệm phải được trải qua 3 lần. Nếu 1 lần thử nghiệm thì giá trị có thế chấp nhận nhỏ hơn giá trị trên bảng nhưng không quá 30%
 3. Cho những sản phẩm có độ dày dưới 10mm, dữ liệu  7.4.1.5.2. được áp dụng
 4. chỉ những tấm cán hoặc dải có độ rộng trên 600 mm; cho thép thanh hoặc thép hình, tham khảo bảng 7.4.1.5.1.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây